Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden plaatsen advertenties
Reimax Digital Marketing (RDM) is de handelsnaam van Reimax Network BV en handelt als zodanig de opdrachten af. Uitingen op de schermen worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘advertentie’ of ‘advertenties’. Opdrachtgevers worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘klant’.

 1. RDM plaatst advertenties op de eigen schermen naar aanleiding van een opdracht die is bevestigd door de klant. RDM zal conform de opdrachtbevestiging de opdracht uitvoeren. Mocht de klant menen dat dit niet juist wordt uitgevoerd, dan moet de klant binnen 48 uur een melding daarvan maken. RDM zal in overleg met de klant de opdracht beoordelen en wanneer nodig de advertentie aanpassen en juist uitvoeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het goed aanleveren van de advertentie in de juiste maten en resolutie, wanneer gekozen is voor ‘zelf aanleveren’. Is de advertentie opgemaakt door RDM dan wordt deze geplaatst na goedkeuring van de klant.
 3. RDM kan een advertentie weigeren vanwege de inhoud als deze in strijd is met de wet, goede zeden of als aanstootgevend kan worden beschouwd. Politieke uitingen, bijvoorbeeld in tijden van verkiezingen, zullen altijd in overleg met de ondernemer waar het scherm is staat, worden geplaatst. Mocht deze ondernemer daar bezwaar tegen hebben wordt deze niet geplaatst.
 4. RDM streeft er naar geen branche-concurrerende advertenties te plaatsen op schermen bij ondernemers die dezelfde branche activiteiten uitvoeren. Bij twijfel zal dit worden overlegd met de klant en de desbetreffende ondernemer.
 5. RDM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan, stormschade waardoor de elektriciteit is uitgevallen, weersomstandigheden die de werking van de schermen verstoren, brand en alle andere voorkomende gevallen en incidenten die men kan scharen onder ‘overmacht’. Bij discussie zal een derde partij hierover oordelen.
 6. RDM zal zo goed als mogelijk zorgdragen voor de werking van de schermen en heeft bij uitval, die toe te schrijven is aan RDM, 4 uur de tijd om deze te verhelpen, zonder aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane schade. Indien uitval langer duurt dan 4 uur zal RDM de niet uitgezonden seconden compenseren door de duur van de advertentie te verlengen. Er zal in geen geval restitutie van gelden volgen.
 7. De schermen staan uit tussen 23.00 en 8.00 uur uit. In bepaalde gevallen wijken deze tijden af in verband met de locatie van de schermen. Er zal worden gezorgd voor een optimale exposure van de advertenties.
 8. Betaling van de advertentie dient vooraf te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.
 9. In alle voorkomende gevallen en omstandigheden die niet zijn benoemd in deze algemene voorwaarden zal eerst een overleg plaatsvinden en getracht worden tot een onderlinge overeenstemming te komen tussen RDM en de klant.
 10. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Jan 2022

Algemene voorwaarden

Plaatsing schermen onder de handelsnaam Reimax Digital Marketing.

 1. Reimax Network BV (RN) is gevestigd aan de Goorseweg 19 7475 BB Markelo en is het bedrijf dat de uitvoering verzorgt van Reimax Digital Network
 2. RN plaatst bij Ondernemer (ON) een goed werkend scherm in de etalage. ON zal zorgdragen voor een deugdelijke plek, waar geen gevaar voor het scherm oplevert. Verplaatsing van het scherm gaat in overleg met RN. Pas na schriftelijke goedkeuring van RN mag het scherm worden verplaatst.
 3. Schermen blijven eigendom van RN en mogen uitsluitend worden gebruikt voor de afgeproken toepassingen.
 4. ON zal zorgdragen voor onafgebroken stroomtoevoer en een onafgebroken wifi verbinding.
 5. RN zal zorgdragen voor content op de schermen die niet in strijd is met de goede zeden of wet.
 6. RN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan, stormschade waardoor de elektriciteit is uitgevallen, weersomstandigheden die de werking van het scherm verstoren, brand en alle andere voorkomende gevallen en incidenten die men kan scharen onder overmacht.
 7. RN zal zo goed als mogelijk zorgdragen voor de werking van de schermen en heeft bij uitval, die toe te schrijven is aan RN, 4 uur de tijd deze te verhelpen, zonder aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane schade. Indien de uitval langer duurt zal RN de niet uitgezonden seconden later compenseren door de duur van de overeenkomst te verlengen. In geen geval zal restitutie van geld volgen.
 8. ON die aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de diensten van RN zal het scherm zo lang laten staan totdat de plaatsingsverplichtingen die RN is aangegaan met haar adverteerder(s) is  geëindigd.
 9. RN zal zorgdragen voor het ophalen van het scherm en de bevestigingsmaterialen.
 10. In alle voorkomende gevallen en omstandigheden die niet zijn benoemd in deze algemene voorwaarden zal eerst een overleg plaatsvinden en getracht worden tot een onderlinge overeenstemming te komen tussen RN en de ON.
 11. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Januari 2022

Scroll naar boven